គ្រូភាសាខ្មែរ​ – អង់គ្លេស / Khmer – English Teacher 15 views

Qualification & Requirements

  • ត្រូវមានបទពិសោធន៍ក្នុងការបង្រៀនយ៉ាងតិច១ឆ្នាំ
  • ត្រូវមានគរុកោសល្យក្នុងការបង្រៀន

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 2 Jobs
  • Location Phnom Penh
  • Phone 012/070 650760 / 081677678 / 069500550
Connect with us
Contact Us
https://www.cambodiajob.asia/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=e8cb0

ABOUT US

Cambodia Job is leading Cambodia’s premier job announcements. Find the best jobs with Cambodiajob.asia in Cambodia; sign up to receive daily jobs by email. Send your CV to Cambodia employers recruitment agencies.

CONTACT US

Building: #23 (KT Tower), St. 112, Sangkat Phsar Depo III, Khan Toul Kork, Phnom Penh, CAMBODIA.
Email: info@www.cambodiajob.asia

Tel: +855 77 268 005

        +855 10 761 126

 

More Details…