ចុងភៅ / Cook 151 views

Job Expired

Duties & Responsibilities

 • មានភាពអត់ធ្មត់ និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការងារ។
 • គោរពពេលវេលាបម្រើការងារ និងមានការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ។
 • អាចសរសេរ និងនិយាយភាសាខ្មែរបានល្អ។
 • អត្តចរិកស្លូតបូត និងមានការយោគយល់អធ្យាស្រ័យទៅវិញទៅមក។
 • មានបទពិសោធន៏លើជំនាញពាក់ព័ន្ធ ឬចំនេះដឹងលើការរៀបចំនឹងរក្សាទុកបន្លែ និងសាច់ កាន់តែប្រសើរ។

Qualification & Requirements

 • មានភាពអត់ធ្មត់ និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការងារ។
 • គោរពពេលវេលាបម្រើការងារ និងមានការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ។
 • អាចសរសេរ និងនិយាយភាសាខ្មែរបានល្អ។
 • អត្តចរិកស្លូតបូត និងមានការយោគយល់អធ្យាស្រ័យទៅវិញទៅមក។
 • មានបទពិសោធន៏លើជំនាញពាក់ព័ន្ធ ឬចំនេះដឹងលើការរៀបចំនឹងរក្សាទុកបន្លែ និងសាច់ កាន់តែប្រសើរ។

Working Hour

 • Full Time

Location

 • Phnom Penh

More Information

 • This job has expired!
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • Location Phnom Penh
 • Phone 078888338
Connect with us
Contact Us
https://www.cambodiajob.asia/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=1677c

ABOUT US

Cambodia Job is leading Cambodia’s premier job announcements. Find the best jobs with Cambodiajob.asia in Cambodia; sign up to receive daily jobs by email. Send your CV to Cambodia employers recruitment agencies.

CONTACT US

Building: #23 (KT Tower), St. 112, Sangkat Phsar Depo III, Khan Toul Kork, Phnom Penh, CAMBODIA.
Email: info@www.cambodiajob.asia

Tel: +855 77 268 005

        +855 10 761 126

 

More Details…