បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ផ្នែកច្បាប់ / Senior Legal Officer (3 Positions) 9 views

Duties & Responsibilities
បុគ្គលិកផ្នែកច្បាប់ មានតួនាទីចម្បងក្នុងការចូលរួមតាក់តែង ចរចា និងពិនិត្យទៅលើឯកសារ លិខិត និងកិច្ចសន្យានានាដែលតម្រូវដោយក្រុមហ៊ុន រក្សា និងតាមដានសំណុំឯកសារផ្លូវច្បាប់ទាំងអស់ តាមដាននីតិវិធីបណ្តឹងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ព្រមទាំងធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច មេធាវី ភ្នាក់ងារ នានាដើម្បីទទួលយកសេវាកម្មផ្លូវច្បាប់។

 • តាក់តែង ចរចា និងពិនិត្យទៅលើឯកសារ លិខិត និងកិច្ចសន្យានានាដែលតម្រូវដោយក្រុមហ៊ុន ជាពិសេស កិច្ចសន្យាទិញលក់អចលនវត្ថុ និង កិច្ចសន្យាពាក់ព័ន្ធ
 • ចាត់ចែងឱ្យមានការរៀបចំឯកសារផ្លូវច្បាប់ទាំងឡាយឱ្យបានត្រឹមត្រូវដោយបុគ្គលិករដ្ឋបាល
 • តាមដានចរន្តការនៃនីតិវិធីស្នើសុំការអនុញ្ញាតផ្សេងៗពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច (រួមមានការស្នើសុំផ្ទេរសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិ ចុះបញ្ជីសិទ្ធិនានាលើអចលនវត្ថុ) និងទំនាក់ទំនងជាមួយ អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ ឬ ភ្នាក់ងារផ្តល់សេវាកម្មពីដំណាក់កាលចាប់ផ្តើម រហូតដល់បញ្ចប់
 • ចូលរួមដោយផ្ទាល់ ឬសហការជាមួយមេធាវីក្នុងការដោះស្រាយវិវាទក្នុង និង ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដែលកើតមានឡើងក្នុងក្រុមហ៊ុន និងតាមដាននីតិវិធី នៃការដោះស្រាយវិវាទពីដំណាក់កាលចាប់ផ្តើម រហូតដល់បញ្ចប់
 • សិក្សា និងស្រាវជ្រាវអំពីច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ បញ្ហាគតិយុត្តិនានាដែលទាក់ទងនឹងអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុន
 • វិភាគអំពីហានិភ័យផ្លូវច្បាប់ ប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកច្បាប់ជូនក្រុមការងារ និងធ្វើបទបង្ហាញជូនតាមការស្នើសុំ
 • ធ្វើលិខិតអញ្ជើញ កំណត់ហេតុ និងសេចក្តីសម្រេចអង្គប្រជុំរបស់ក្រុមហ៊ុន
 • ជូនដំណឹងទៅកាន់នាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធទាក់ទងនឹងច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ដែលទើបចូលជាធរមានថ្មីៗ
 • ទទួលបន្ទុកលើការងាររដ្ឋបាលផ្សេងៗ
 • បំពេញកាតព្វកិច្ចនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការងារផ្នែកច្បាប់ដែលចាត់តាំងដោយថ្នាក់ដឹកនាំ។

Qualification & Requirements

 • Bachelor of Legal or any other relevant fields
 • Friendly and good appearance
 • Hard working and can work under pressure
 • Fast learner and flexible
 • Good communication with other people
 • Flexible and willing to learn
 • At least two year work in relevant field;
 • Good Command in English;
 • Computer Literate (Microsoft office);
 • Be honest and willing to work hard as team;
 • Good attitude, friendly, and good communication;

*** Working Hour:
– Working Time : 08:00am ~ 5:30pm (Lunch time : 12:00~13:00)
– Working Days: Mon-Sat(Half day)

*** Benefit:
– Monthly Gasoline Allowance
– Meal allowance
– Vehicle Allowance
– Accommodation allowance
– Transportation allowance
– Birthday allowance
– Annual Leave 18 days
– Sick Leave 7 days
– Special Leave 7 days
– Urgent Leave 5 days
– Private Insurance (Health, Life)
– Insurance (NSSF)
– Evaluation Twice per year
– Annual Party

More Information

Only candidates can apply for this job.
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 4 Jobs
 • Location Phnom Penh
 • Phone 023 22 77 66
Connect with us
Contact Us
https://www.cambodiajob.asia/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=ada0c

ABOUT US

Cambodia Job is leading Cambodia’s premier job announcements. Find the best jobs with Cambodiajob.asia in Cambodia; sign up to receive daily jobs by email. Send your CV to Cambodia employers recruitment agencies.

CONTACT US

Building: #23 (KT Tower), St. 112, Sangkat Phsar Depo III, Khan Toul Kork, Phnom Penh, CAMBODIA.
Email: info@www.cambodiajob.asia

Tel: +855 77 268 005

        +855 10 761 126

 

More Details…