បុគ្គលិកលក់អ៊ីនធឺណិត​ / Internet Sales Officer 16 views

Duties & Responsibilities

 • ផ្សព្វផ្សាយលក់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតដល់អតិថិជន
 • លក់សម្រេចតាមការកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុន
 • រៀបរាប់និងពន្យល់អំពីផលិតផល និងសេវាកម្មដល់អតិថិជន
 • រៀបចំ quotation អំពីកញ្ចប់សេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនជូនដល់អតិថិជន

Qualification & Requirements

 • ភេទប្រុស អាយុចាប់ពី ២០ ដល់ ៣០ឆ្នាំ
 • កំរិតវប្បធម៌ចាប់ពីថ្នាក់ទី១២ឡើងទៅ
 • ត្រូវមានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួន និងស្គាល់ផ្នូវក្នុងក្រុងភ្នំពេញច្បាស់លាស់
 • ផ្តល់អទិភាពចំពោះបេក្ខជនដែលមានបទពិសោធន៍លក់អ៊ិនធឺណិតពីមុនមក
 • មានចំនេះដឹងខ្ពស់ទាក់ទងនឹងសកម្មភាព ឬអត្តចរិកអតិថិជនក្នុងការលក់
 • អាចធ្វើការជាក្រុមបាន ត្រូវមានអត្តចរិកស្លូតបូត និង រូសរាយរាក់ទាក់
 • មានភាពអត់ធ្មត់តស៊ូរ និងព្យាយាមក្នុងការធ្វើការ និងការស្វែងរកអតិថិជនថ្មី
 • អាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះៗ

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 5 Jobs
 • Location Phnom Penh
 • Phone 081 78 78 15 / 016 67 22 67 / 081 67 67 55
Connect with us
Contact Us
https://www.cambodiajob.asia/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=84c4c

ABOUT US

Cambodia Job is leading Cambodia’s premier job announcements. Find the best jobs with Cambodiajob.asia in Cambodia; sign up to receive daily jobs by email. Send your CV to Cambodia employers recruitment agencies.

CONTACT US

Building: #244, St. Sorla, Stoeung Meanchey, Phnom Penh, Cambodia.
Email: info@cambodiajob.asia

Tel: +855 85 599 559

       +855 11 472 233

 

More Details…