ភ្នាក់ងារលក់សេវាអ៊ីនធើណេត / Internet Sales Officer (10 Positions) 25 views

Duties & Responsibilities

 • លក់សេវាកម្មអ៊ីនធើណេត
 • ចុះទៅផ្សព្វផ្សាយ និងជួបផ្ទាល់ជាមួយអតិថិជននៅខាងក្រៅ
 • បង្កើនការលក់ នឹងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន
 • មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន
 • រៀបចំឯកសារក្នុងការចុះកុងត្រាជាមួយអតិថិជនប្រើប្រាស់សេកម្មអ៊ីនធើណេត

Qualification & Requirements

 • មិនទាមទារសញ្ញាបត្រ័ ឬចំណេះដឹងខ្ពស់
 • ធ្លាក់បាកឌុបក៏អាចដាក់ពាក្យបាន
 • ចូលចិត្តធ្វើការដោយឯករាជ្យឬជាក្រុម
 • មានយានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួន
 • ម្ចាស់ការលើខ្លួនឯង និងស្រលាញ់ផ្នែកលក់

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 6 Jobs
 • Location Phnom Penh
 • Phone 086 924 672 (Mobile) | 098 855 454 (Mobile) | 097 244 3287 (Mobile)
Connect with us
Contact Us
https://www.cambodiajob.asia/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=561bf

ABOUT US

Cambodia Job is leading Cambodia’s premier job announcements. Find the best jobs with Cambodiajob.asia in Cambodia; sign up to receive daily jobs by email. Send your CV to Cambodia employers recruitment agencies.

CONTACT US

Building: #244, St. Sorla, Stoeung Meanchey, Phnom Penh, Cambodia.
Email: info@cambodiajob.asia

Tel: +855 85 599 559

       +855 11 472 233

 

More Details…