សន្តិសុខ / Security (2 Positions) 24 views

Duties & Responsibilities

 • Keep company safety
 • Control all company’s property
 • Record in and out
 • Other task that assigned by superiors
 • រក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់ក្រុមហ៊ុន
 • ថែរក្សារបស់ទ្រព្យរបស់ក្រុមហ៊ុន
 • កំណត់ត្រាឥវ៉ាន់ចេញ/ចូល
 • ការងារផ្សេងៗទៀតពីថ្នាក់លើ

Qualification & Requirements

 • Honest, hard working, be able to work under pressure
 • Willing to learn and work
 • Helpful
 • ស្មោះត្រង់ ខិតខំធ្វើការ មានចរិកល្អ ចេះគោរពនិងមានសីលធម៏ល្អ
 • ចេះជួយការងារ និងមិនខ្ជិលច្រអូស
 • អាចធ្វើការដូរវេនបាន
 • អាចប្លាស់ប្តូរម៉ោងការងារបាន

Working Hour

 • Full Time

Location

 • Phnom Penh

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 8 Jobs
 • Location Phnom Penh
 • Phone +(855)10 511 608/088 52 39 800
Connect with us
Contact Us
https://www.cambodiajob.asia/main-javascripts/framework/functions/noo-captcha.php?code=ded90

ABOUT US

Cambodia Job is leading Cambodia’s premier job announcements. Find the best jobs with Cambodiajob.asia in Cambodia; sign up to receive daily jobs by email. Send your CV to Cambodia employers recruitment agencies.

CONTACT US

Building: #23 (KT Tower), St. 112, Sangkat Phsar Depo III, Khan Toul Kork, Phnom Penh, CAMBODIA.
Email: info@cambodiajob.asia

Tel: +855 77 268 005

        +855 10 761 126

 

More Details…