អ្នកគ្រប់គ្រងរថន្តដឹកជញ្ជូន / Delivery Supervisor (2 Positions) 18 views

Duties & Responsibilities

 • ត្រួតពិនិត្យ រាល់ទំនិញ និងផលិតផលដែលដឹកជញ្ជូនចេញពីឃ្លាំង ទៅឱ្យ អតិថិជនអោយបានត្រឹមត្រូវ។
 • រៀបចំចាត់ចែងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនទំនិញ និងផលិតល។
 • ពិនិត្យ និងតាមដានរាល់លិខិតរបញ្ជារទិញរបស់អតិថិជន និងធ្វើ របាយការណ៍ទៅផ្នែកលក់ឱ្យបានទាន់ពេលវេលា។
 • ត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានការងារដឹកជញ្ជូនទំនិញ និងផលិតផលឱ្យបាន ត្រឹមត្រូវតាមពេលកំណត់ និងធ្វើការត្រួតពិនិត្យតាមប្រព័ន្ធ GPS។
 • កត់ត្រារាល់របាយការណ៍ដឹកជញ្ជូនទំនិញចេញចូលឱ្យបាន ច្បាស់លាស់ និងត្រឹមត្រូវ។
 • ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការងាររបស់អ្នកបើកបរជាប្រចាំ។
 • ធ្វើការសហាករណ៍ជាមួយបណ្តាផ្នែកផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីឱ្យការងារ ប្រព្រឹទ្ធទៅបានរលូននិងទាន់ពេលវេលា។
 • អនុវត្តការងារផ្សេងៗតាមការចាត់ចែងរបស់ប្រធាន។

Qualification & Requirements

 • ត្រូវមានបរិញ្ញាប័ត្រ/បរិញ្ញាប័ត្ររង ផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម និងសញ្ញាប័ត្រប្រហាក់ ប្រហែល។
 • ត្រូវមានជំនាញនិងបទពិសោធន៍យ៉ាងតិចមួយឆ្នាំ
 • មានការយល់ដឹងអំពីនីតិវិធី និងគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន។
 • មានការយល់ដឹងនីតិវិធី និងគោការណ៍ការងារផ្នែកLogistic
 • មានការយល់ដឹងផ្នែក Computer of Microsoft Office (Internet and E-mail/Outlook)
 • មានចំណេះដឹងផ្នែកភាសារអង់គ្លេសអាចប្រើការបាន
 • ត្រូវចេះធ្វើបទបង្ហាញ ធ្វើរបាយការណ៍ និងការសរសេរលិខិតទំនាក់ ទំនង ជាភាសារអង់គ្លេស និងខ្មែរ។
 • មានជំនាញក្នុងការរៀបចំនិងចាត់ចែង
 • មានជំនាញក្នុងការប្រាសស្រ័យទាក់ទង និងវិភាគសកម្មភាពការងារ
 • មានការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាក្រុម និងអាចចាត់ចែងការងារតាមកាលៈទេសៈ។
 • អាចធ្វើដំណើរតាមបណ្តារខេត្ត និងមានប័ណ្ណបើកបររថយន្ត
 • អាចធ្វើការក្រោមសម្ពាធ និងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបាន

Working Hour

 • Full Time

Location

 • Phnom Penh

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • Location Phnom Penh
 • Phone 067 862 862 / 078/087 454 678
Connect with us
Contact Us
https://www.cambodiajob.asia/main-javascripts/framework/functions/noo-captcha.php?code=91b52

ABOUT US

Cambodia Job is leading Cambodia’s premier job announcements. Find the best jobs with Cambodiajob.asia in Cambodia; sign up to receive daily jobs by email. Send your CV to Cambodia employers recruitment agencies.

CONTACT US

Building: #23 (KT Tower), St. 112, Sangkat Phsar Depo III, Khan Toul Kork, Phnom Penh, CAMBODIA.
Email: info@cambodiajob.asia

Tel: +855 77 268 005

        +855 10 761 126

 

More Details…