អ្នកចែកបៀរ / Dealer (20 Positions) 15 views

Job Expired

Qualification & Requirements

  • ចេះអានអក្សរខ្មែរ
  • ចេះគិតលេខ
  • រូបសមប្បត្តិសមរម្យ
  • ស្មោះត្រង់និងការងារ

អត្ថប្រយោជន៏
– ប្រាក់ធីបផ្ទាល់ខ្លួនអាចទទួលបានរហូតដល់២១០ដុល្លារ ក្នុង១ខែ
– ប្រាក់ខែគោល ២៣០ – ២៥០ដុល្លារ ក្នុង១ខែ
– ប្រាក់ធីបផ្ទាល់ខ្លួន
– ប្រាក់បន្ថែមម៉ោង
– ក្រុមហ៊ុនដល់ជូនកន្លែងស្នាក់នៅ និងអាហារ ៤ពេល

More Information

  • This job has expired!
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 0 Jobs
  • Location Phnom Penh
  • Phone (+855) 977821789/(+855) 98374859
Connect with us
Contact Us
https://www.cambodiajob.asia/main-javascripts/framework/functions/noo-captcha.php?code=f0ed6

ABOUT US

Cambodia Job is leading Cambodia’s premier job announcements. Find the best jobs with Cambodiajob.asia in Cambodia; sign up to receive daily jobs by email. Send your CV to Cambodia employers recruitment agencies.

CONTACT US

Building: #23 (KT Tower), St. 112, Sangkat Phsar Depo III, Khan Toul Kork, Phnom Penh, CAMBODIA.
Email: info@cambodiajob.asia

Tel: +855 77 268 005

        +855 10 761 126

 

More Details…