អ្នកដឹកជញ្ជូនទំនិញ / Delivery 8 views

Duties & Responsibilities

  • រៀបចំពិនិត្យទំនិញ ជាមួយនឹងវិក័យប័ត្រទំនិញឲបានត្រឹមត្រូវ រូចដឹកជញ្ជូន ទៅដល់អតិថិជន ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ
  • អោយអតិថិជន ពិនិត្យវិក័យប័ត្រទំនិញ និង លិខិតបញ្ជូនទំនិញ រួចឲអតិថិជន ចុះហត្ថលេខាទទួលទំនិញ
  • ការងារផ្សេងៗដែលថ្នាក់លើដាក់ឲធ្វើ

*** លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស ៖
– ប្រាក់ខែចាប់ពី200$
– ចេះបើកត(Tuk Tuk)
– ត្រូវមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើង
– ស្គាល់ផ្លូវនៅទីក្រុងភ្នំពេញច្បាស់លាស់
– មានចរិតសមរម្យនិងសុភាពរាបសារ
– ស្មោះត្រង់ គោរពពេលវេលា និងមានទំនួសខុសត្រង់

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 3 Jobs
  • Location Phnom Penh
  • Phone 070 / 077 676 675
Connect with us
Contact Us
https://www.cambodiajob.asia/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=65f68

ABOUT US

Cambodia Job is leading Cambodia’s premier job announcements. Find the best jobs with Cambodiajob.asia in Cambodia; sign up to receive daily jobs by email. Send your CV to Cambodia employers recruitment agencies.

CONTACT US

Building: #244, St. Sorla, Stoeung Meanchey, Phnom Penh, Cambodia.
Email: info@cambodiajob.asia

Tel: +855 85 599 559

       +855 11 472 233

 

More Details…