អ្នកបើកបរ​ / Driver (10 Positions) 10 views

Duties & Responsibilities

 • មានអាយុចាប់ពី 22 ឆ្នាំឡើងទៅ
 • បទពិសោធន៍ការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការងារបើកបរ យ៉ាងហោចណាស់ 1 ឆ្នាំ
 • អាចបត់បែនតាមពេលវេលា ម៉ោងធ្វើការរបស់ក្រុមហ៊ុន ការងារមិនមានដែនកំណត់
 • មានការព្យាយាម ភាពអត់ធ្មត់ក្នុងការងារ និងការលះបង់ខ្ពស់
 • មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ និងទំនាក់ទំនងល្អ
 • មានភាពស្មោះត្រង់ និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការងារ
 • មានចំណេះដឹងក្នុងការដឹកនាំក្រុម ចេះនិយាយ ចេះសរសេរអក្សរខ្មែរបាន

Qualification & Requirements

 • មានអាយុចាប់ពី 22 ឆ្នាំឡើងទៅ
 • បទពិសោធន៍ការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការងារបើកបរ យ៉ាងហោចណាស់ 1 ឆ្នាំ
 • អាចបត់បែនតាមពេលវេលា ម៉ោងធ្វើការរបស់ក្រុមហ៊ុន ការងារមិនមានដែនកំណត់
 • មានការព្យាយាម ភាពអត់ធ្មត់ក្នុងការងារ និងការលះបង់ខ្ពស់
 • មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ និងទំនាក់ទំនងល្អ
 • មានភាពស្មោះត្រង់ និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការងារ
 • មានចំណេះដឹងក្នុងការដឹកនាំក្រុម ចេះនិយាយ ចេះសរសេរអក្សរខ្មែរបាន

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 6 Jobs
 • Location Phnom Penh
 • Phone 092 335 015 (Mobile) / 078 888 910 (Mobile)
Connect with us
Contact Us
https://www.cambodiajob.asia/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=8a1d6

ABOUT US

Cambodia Job is leading Cambodia’s premier job announcements. Find the best jobs with Cambodiajob.asia in Cambodia; sign up to receive daily jobs by email. Send your CV to Cambodia employers recruitment agencies.

CONTACT US

Building: #244, St. Sorla, Stoeung Meanchey, Phnom Penh, Cambodia.
Email: info@cambodiajob.asia

Tel: +855 85 599 559

       +855 11 472 233

 

More Details…